VJBS – Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz

Präsidium: Dimitri Donzé, Bibliothèque de l’Université de Genève / Jacques Sauter, Bezirksgericht Zürich


Logo VJBS

Statuten

Website

03.07.2013
03.07.2013
Kategorie: Interessengruppen